Strona główna

Świetlica środowiskowa

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem informujemy iż świetlica środowiskowa w Rudzie Malenieckiej będzie nieczynna do odwołania.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM ( FEAD)

W dniu 4 lutego 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej zawarł umowę ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do programu zostało zakwalifikowanych 300 osób z terenu gminy Ruda Maleniecka spełniających kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.

Pierwsza partia żywności (ponad 4 tony) została wydana w dniach 4 i 5 marca 2020 r. w strażnicy OSP w Rudzie Malenieckiej.

W związku z dużym zainteresowaniem pomocą żywnościową, pracownicy GOPS informują, że do dnia 17 marca 2020 r. istnieje możliwość uzyskania skierowania do programu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-6/2020 (procedura poniżej 20 000,00 złotych)

Gmina Ruda Maleniecka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu nr 9.2.1-6/2020 pn. „Dostawa produktów spożywczych”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 9.2.1-5/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9.2.1-5/2020

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów plastycznych, papierniczych, biurowych” w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, została wybrana oferta firm:

Część 1 Dostawa artykułów plastycznych, papierniczych

Hurtownia Duet Elżbieta Stencel ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce, oferowana cena brutto: 2 352,07,07 zł

Zestawienie wszystkich złożonych ofert.

1. Hurtownia Duet Elżbieta Stencel ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce 2 352,07

2. NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno 3 672,31

Cześć 2 dostawa artykułów biurowych

Hurtownia Duet Elżbieta Stencel ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce, oferowana cena brutto: 344,63 zł

1. Hurtownia Duet Elżbieta Stencel ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce 344,63.

2. NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno 831,00.

Podkategorie