Strona główna

Informacja o unieważnieniu postępowania 9.2.1-22/2019

Dotyczy realizacji zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa produktów spożywczych”

Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż na przedmiotowe zapytanie nie wpłynęła żadna ofertowa.

Informacja o unieważnieniu postępowania 9.2.1-20/2019

Dotyczy realizacji zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa produktów spożywczych”

Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż na przedmiotowe zapytanie wpłynęła ofertowa, której wartość przekracza zaplanowaną na dane zamówienie kwotę.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 9.2.1-21/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowanie 9.2.1-21/2019

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa pomocy do zajęć muzycznych” w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, została wybrana oferta firm:

Dla część 2 Zakup i dostawa instrumentów muzycznych JURA ZBIGNIEW ul. H. Kołłątaja 24, 41-300 Dąbrowa Górnicza, oferowana cena brutto to 7 800,00 zł.

Część 1 Zakup i dostawa plansz muzycznych Postępowanie w części pierwszej zostało unieważnione z powodu braku ofert.

Nabór na stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej na terenie gminy Ruda Maleniecka.

Gmina Ruda Maleniecka/Gminny Ośrodek w Rudzie Malenieckiej ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej na terenie gminy Ruda Maleniecka.

Praca na umowę o pracę w okresie od momentu podpisania umowy (grudzień 2019 do 30 kwietnia 2022r.)

Stanowisko pracy będzie współfinansowane w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Zakres wykonywanych zadań:

1. Opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć świetlicowych, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, posiadanie wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie.

2. Prowadzenie dokumentacji, w tym: wykazu przepracowanych godzin, sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci i młodzieży korzystających z świetlicy.

3. Opieka nad zakupionym w ramach projektu sprzętem, wyposażeniem

4. Współpraca z koordynatorem projektu.

5. Aktywne poszukiwanie nowych uczestników zajęć w świetlicy.

Zakres Pracy:

Informacja o warunkach zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze

Miejsce wykonywania pracy: Ruda Maleniecka

Wymagane kwalifikacje:

a) wykształcenie wyższe: – na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona

- wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytuły egzekucyjnego,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty:

− życiorys(CV),

− kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje

– potwierdzone za zgodność z oryginałem,

− kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach

− oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

− oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

− oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.

− dokumenty aplikacyjne: CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Termin i miejsce składania ofert: Od 20.11.2019r do 27.11.2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej - Ruda Maleniecka 105A, 26-242 Ruda Maleniecka

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-22/2019 (procedura poniżej 20 000,00 złotych)

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-22/2019 (procedura poniżej 20 000,00 złotych)

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa produktów spożywczych” w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Podkategorie