Strona główna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 9.2.1-18/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa akcesoriów i sprzętu kuchennego” w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, została wybrana oferta firm:

Dla część 1 Zakup i dostawa akcesoriów kuchennych Przedsiębiorstwo Handlowe „UNIGA” ul. Rejtana 22/98, 35-310 Rzeszów, oferowana cena brutto 1 127,00 zł.

Dla część 2 Zakup i dostawa sprzętu kuchennego Przedsiębiorstwo Handlowe „UNIGA” ul. Rejtana 22/98, 35-310 Rzeszów, oferowana cena brutto 1 389,00 zł.

Podkategorie