Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 9.2.1-5/2020

Opublikowano: 10 marca 2020, 09:30
Odsłony: 70

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9.2.1-5/2020

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów plastycznych, papierniczych, biurowych” w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, została wybrana oferta firm:

Część 1 Dostawa artykułów plastycznych, papierniczych

Hurtownia Duet Elżbieta Stencel ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce, oferowana cena brutto: 2 352,07,07 zł

Zestawienie wszystkich złożonych ofert.

1. Hurtownia Duet Elżbieta Stencel ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce 2 352,07

2. NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno 3 672,31

Cześć 2 dostawa artykułów biurowych

Hurtownia Duet Elżbieta Stencel ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce, oferowana cena brutto: 344,63 zł

1. Hurtownia Duet Elżbieta Stencel ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce 344,63.

2. NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno 831,00.