Strona główna

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM ( FEAD)

W dniu 4 lutego 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej zawarł umowę ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do programu zostało zakwalifikowanych 300 osób z terenu gminy Ruda Maleniecka spełniających kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.

Pierwsza partia żywności (ponad 4 tony) została wydana w dniach 4 i 5 marca 2020 r. w strażnicy OSP w Rudzie Malenieckiej.

W związku z dużym zainteresowaniem pomocą żywnościową, pracownicy GOPS informują, że do dnia 17 marca 2020 r. istnieje możliwość uzyskania skierowania do programu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej.