Strona główna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 9.2.1-21/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowanie 9.2.1-21/2019

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa pomocy do zajęć muzycznych” w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, została wybrana oferta firm:

Dla część 2 Zakup i dostawa instrumentów muzycznych JURA ZBIGNIEW ul. H. Kołłątaja 24, 41-300 Dąbrowa Górnicza, oferowana cena brutto to 7 800,00 zł.

Część 1 Zakup i dostawa plansz muzycznych Postępowanie w części pierwszej zostało unieważnione z powodu braku ofert.