Strona główna

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania numer: 9.2.1-6/2019 pn. „Zakup i dostawa gier i sprzętu sportowego” 9.2.1.-7/2019 pn. Zakup i dostawa pomocy do zajęć muzycznych 9.2.1-8/2019 pn Zakup i dostawa akcesoriów i sprzętu kuchennego w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Gmina Ruda Maleniecka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie Zamawiający unieważnia ww. postępowania, gdyż na przedmiotowe zapytania ofertowe nie wpłynęły żadna oferty.

Podkategorie