Strona główna

Informacja o unieważnieniu postępowania 9.2.1-4/2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania numer 9.2.1-4/2019 pn. „Zakup i dostawę gier stołowych i planszowych” w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Gmina Ruda Maleniecka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie

Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż na przedmiotowe zapytanie nie wpłynęła żadna ofertowa spełniająca warunki postępowania.

Unieważnienie postępowania numer 9.2.1-3/2019 i 9.2.1-5/2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania numer 9.2.1-3/2019 pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z robotyki” w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Gmina Ruda Maleniecka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż na przedmiotowe zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania numer 9.2.1-5/2019 pn. „Zakup, dostawa i montaż mebli” w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Gmina Ruda Maleniecka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż na przedmiotowe zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 9.2.1-8/2019 - Zakup i dostawa akcesoriów i sprzętu kuchennego

Zamawiający w dniu 14.08.2019 zmienił treść zapytania ofertowego nr 9.2.1-8/2019 Zakup i dostawa akcesoriów i sprzętu kuchennego

1. W pkt. III Zapytania ofertowego usunięto zapis iż o zamówienie mogą się ubiegać jedynie Podmioty Ekonomii Społecznej (PES).

Zastosowano zapis iż:

„Zamawiający informuje iż zgodnie z zawarta umowa o dofinansowanie projektu w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotom Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacje zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane inne oferty”.

2. W pkt. IV Warunki udziału w postępowaniu usunięto zapis „Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu tylko podmioty ekonomii społecznej i należy w oświadczeniu nr 3 zaznaczyć którym podmiotem ekonomii społecznej jest Oferent”

3. Zmianie uległ załącznik nr 3 Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy iż w związku z powyższym wydłużony zostaje termin składania ofert do dnia 22.08.2019r. Pozostała treść zapytania pozostaje bez zmian.

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 9.2.1-7/2019 - Zakup i dostawa pomocy do zajęć muzycznych

Zamawiający w dniu 14.08.2019 zmienił treść zapytania ofertowego nr 9.2.1-7/2019 Zakup i dostawa pomocy do zajęć muzycznych

1. W pkt. III Zapytania ofertowego usunięto zapis iż o zamówienie mogą się ubiegać jedynie Podmioty Ekonomii Społecznej (PES). Zastosowano zapis iż:

„Zamawiający informuje iż zgodnie z zawarta umowa o dofinansowanie projektu w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotom Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacje zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane inne oferty”.

2. W pkt. IV Warunki udziału w postępowaniu usunięto zapis „Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu tylko podmioty ekonomii społecznej i należy w oświadczeniu nr 3 zaznaczyć którym podmiotem ekonomii społecznej jest Oferent”

3. Zmianie uległ załącznik nr 3 Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy iż w związku z powyższym wydłużony zostaje termin składania ofert do dnia 22.08.2019r. Pozostała treść zapytania pozostaje bez zmian.

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 9.2.1-6/2019 - Zakup i dostawa gier i sprzętu sportowego

Zamawiający w dniu 14.08.2019 zmienił treść zapytania ofertowego nr 9.2.1-6/2019 Zakup i dostawa gier i sprzętu sportowego

1. W pkt. III Zapytania ofertowego usunięto zapis iż o zamówienie mogą się ubiegać jedynie Podmioty Ekonomii Społecznej (PES). Zastosowano zapis iż:

„Zamawiający informuje iż zgodnie z zawarta umowa o dofinansowanie projektu w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotom Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacje zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane inne oferty”.

2. W pkt. IV Warunki udziału w postępowaniu usunięto zapis „Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu tylko podmioty ekonomii społecznej i należy w oświadczeniu nr 3 zaznaczyć którym podmiotem ekonomii społecznej jest Oferent”

3. Zmianie uległ załącznik nr 3 Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy iż w związku z powyższym wydłużony zostaje termin składania ofert do dnia 22.08.2019r. Pozostała treść zapytania pozostaje bez zmian.

Podkategorie