Strona główna

Zasiłek rodzinny

Kogo dotyczy pomoc/osoby uprawnione

Świadczenia rodzinne przysługują: obywatelom polskim, cudzoziemcom: - do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, - jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, - przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Świadczenia rodzinne przysługują w/w osobom, jeżeli zamieszkują na terenie RP przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. opiekunowi faktycznemu dziecka
 2. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
 3. osobie uczącej się

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 2. 18 roku życia albo,
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. wprowadzone zostały następujące zmiany, które wchodzą w życie z dniem 10.09.2015 r:

Od 1 listopada 2015r do 31 października 2016r wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

89,00 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
118,00 zł – na dziecko w wieku pow. 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
129,00 zł – na dziecko w wieku pow. 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Od 1 listopada 2016r do 31 października 2017r wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
95,00 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
124,00 zł – na dziecko w wieku pow. 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
135,00 zł – na dziecko w wieku pow. 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Od 1 listopada 2017r wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
100,00 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
130,00 zł – na dziecko w wieku pow. 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
140,00 zł – na dziecko w wieku pow. 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Kryteria otrzymania pomocy

Podstawowym warunkiem otrzymania pomocy jest kryterium dochodowe.

Od 1 listopada 2015 r do 31 października 2017r dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 674,00 zł (art 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych). Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności dochód nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł (art 5 ust 2 w/w ustawy).

Od 1 listopada 2017r wysokość kwoty o której mowa w art 5 ust 1 wynosi 754,00 zł natomiast wysokość kwoty o której mowa w art 5 ust 2 wynosi 844,00 zł.

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie ze szkoły (w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) albo oświadczenie,
 • orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku, gdy w rodzinie występuje dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności)
 • zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe) lub nakaz płatniczy albo oświadczenie
 • kserokopię wyroku zasądzającego alimenty lub oddalającego powództwo o alimenty
 • kserokopię wyroku orzekającego rozwód lub separację (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko)
 • kserokopię aktów zgonu rodziców lub kserokopię wyroku zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się)
 • kserokopię zupełnego odpisu urodzenia dziecka (w przypadku, kiedy ojciec dziecka jest nieznany)
 • kserokopię karty stałego pobytu (w przypadku cudzoziemca)
 • oświadczenie o wysokości opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 • oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz o okresach zatrudnienia
 • oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
 • oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym

W przypadku złożenia oświadczenia o wysokości opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie dołącza się dowód wniesień wpłaty, a w przypadku złożenia oświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych dołącza się kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającej odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne (przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać ich oryginały).

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W przypadku wykrycia poświadczenia nieprawdy sprawy kierowane są do organów ścigania.