Strona główna

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana przez Wójta Gminy w Rudzie Malenieckiej.

W skład GKRPA w Rudzie Malenieckiej wchodzą:

 1. Piotr Piec - Przewodniczący
 2. Anita Cuper - Pełnomocnik Wójta Gminy Ruda Maleniecka
 3. Jadwiga Rurarz - sekretarz
 4. Jolanta Grabowska – członek
 5. Krzysztof Lichocik - członek
 6. Jarek Długosz - członek
 7. Elżbieta Drozdowska - członek
 8. Tadeusz Budziński - członek
 9. Sylwia Mirowska - członek
 10. Jarosław Starnowski - członek

Do zadań Komisji obok zadań wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należą:

 1. Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym:
  1. opracowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień,
  2. przygotowanie sprawozdania rocznego z realizacji gminnego programu
 2. Prowadzenie postępowania w sprawach osób nadużywających alkoholu, w tym:
  1. prowadzenie rozmów motywacyjno-interwencyjnych w kwestii ograniczania spożycia napojów alkoholowych lub poddaniu się leczeniu odwykowemu, jeżeli wezwana osoba jest uzależniona,
  2. kierowanie na badania do lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  3. wnioskowanie do sądu wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
 3. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 4. Współpraca z samorządem gminnym, instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
 5. Podejmowanie działań w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym:
  1. udzielenie  członkom rodziny poszkodowanej wsparcia psychicznego i prawnego, informacji o możliwościach szukania pomocy
  2. współpraca z instytucjami i organizacjami pomagającymi ofiarom przemocy.
 6. Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych za każdorazową zgodą Wójta Gminy- w składzie, co najmniej 3 osobowym.

Do zadań szczególnych GKRPA należy podejmowanie działań mających na celu motywowanie osób pijących w sposób problemowy tj. powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy albo systematycznie zakłócających spokój lub porządek publiczny (art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016.,poz.487) do podjęcia leczenia odwykowego.

GKRPA przeprowadza postępowanie, którego celem jest udzielenie pomocy osobie dotkniętej problemem oraz jej rodzinie. Postępowanie o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób które w związku z nadużywaniem alkoholu rozpoczyna się złożeniem wniosku o leczenie odwykowego do GKRPA. Powyższy wniosek może złożyć każda osoba dorosła, instytucję typu: policja, prokuratora, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, sądowa służba kuratorska itp.

Wniosek dotyczący skierowania na leczenie odwykowe można sporządzić na miejscu przy pomocy pracownika GKRPA lub wypełnić gotowy formularz. Wnioski do GKRPA w Rudzie Malenieckiej można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej. Bliższe informacje można uzyskać na miejscu od pracownika GKRPA w siedzibie GOPS w Rudzie Malenieckiej lub telefonicznie pod numerem telefonu: 41-373-15-91.

 

Załączniki:
Nazwa załącznikaOpisIlość pobrań
Pobierz plik (wniosek_gkrpa.docx)wniosek_gkrpa.docxWniosek o podjęcie czynności zmierzających do zastosowania leczenia odwykowego507