Strona główna

ABC przemocy

„Przemoc wcale nie zaczyna się od bicia, siniaków, rozciętych warg, wykręcanych rąk. Przemoc jest jak kropla drążąca skałę, prawie niezauważalna, często wnikająca w nasze życie podstępnie. Bo gdzie znajduje się granica między opieką a izolacją, między troską a kontrolą, bliskością a zniewoleniem? Gdyby w porę ją dostrzec, dużo łatwiej można by było ją zatrzymać”

(K. Michalska, D. Jaszczak-Kuźmińska, Warszawa 2014)

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie to "jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą".

 

KRYTERIA POZWALAJĄCE ROZPOZNAĆ PRZEMOC W RODZINIE

 • Naruszenie godności i praw - sprawca poniża ofiarę, pozbawia godności, prawa do szacunku, tajemnicy korespondencji, kontaktów z rodziną.
 • Intencjonalność - działania sprawcy są celowe i zamierzone, a on dąży do uzyskania kontroli, władzy, bezwzględnego posłuszeństwa. Jest przekonany, że lepiej wie, co dla osoby którą krzywdzi jest dobre. W jego przekonaniu tyko on ma rację, dlatego też powinien podejmować decyzję, a inni członkowie rodziny muszą się podporządkować.
 • Nierównowaga sił - w rodzinach, w których dochodzi do przemocy zawsze istnieje nierównowaga sił. Nie chodzi tu tylko o przewagę fizyczną, ale także materialną, psychiczną, społeczną, kulturową.
 • Powoduje cierpienie i szkody - osoby doznające przemocy domowej traktowane są w sposób bezlitosny, niegodny doznają szkód fizycznych i psychicznych. Często po długotrwałej traumatycznej sytuacji traumatycznej, nabierają przekonania, że zasługują na takie traktowanie.


RODZAJE PRZEMOCY

 • Zaniedbanie - niezapewnienie lub uniemożliwienie zapewnienia potrzeb jednostce zależnej.
 • Przemoc psychiczna - najtrudniejsza do udowodnienia, często zaczyna się niepostrzeżenie. Są to: wyzwiska, ośmieszanie, izolacja, groźby, nadmierne kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, poniżanie, ciągłe niepokojenie itp.
 • Przemoc fizyczna - najbardziej widoczna i najtrudniejsza do ukrycia. To właśnie jej drastyczne skutki pokazywane są często przez media, a za jej stosowanie zapadają najczęściej wyroki sądowe. Zalicza sie tutaj szeroki wachlarz zachowań: popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, duszenie, kopanie, policzkowanie aż do zachowań powodujących ostre urazy fizyczne.
 • Przemoc seksualna - wymuszanie różnego rodzaju zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy.
 • Przemoc ekonomiczna - odbieranie czyichś pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy, zmuszanie do ponoszenia niechcianych wydatków, zmuszanie do zaciągania kredytów, bezprawne pozbawienie praw do majątku.


CYKL PRZEMOCY DOMOWEJ

W analizie zjawiska przemocy wobec kobiet w relacji partnerskiej, znaczną rolę odgrywa teoria cyklu przemocy, według której u sprawców przemocy w rodzinie, istnieje skłonność do zachowań cyklicznych. Obserwuje się trzy następujące po sobie fazy:

 • Faza budowania napięcia – u agresora narasta stan napięcia, rozdrażnienia. Pretekstem mogą być problemy związane z pracą, rodziną, własne negatywne myśli. Staje się on coraz bardziej rozdrażniony, a jego zachowanie napastliwe.
 • Faza gwałtownego rozładowania – następuje wybuch narastającego napięcia, a jego sposoby mogą być różne: pobicie, wyzwiska, napad pijaństwa, rzucanie przedmiotami.
 • Faza miesiąca miodowego – po ataku sprawca przechodzi do manipulacji uczuciowej. Przeprasza, prosi o wybaczenie, obiecuje, że się zmieni, może wydawać się zawstydzony, a nawet odczuwać wyrzuty sumienia. W sytuacji, gdy partnerka go opuściła, będzie robił wszystko, aby z powrotem do niego wróciła. Przez określony czas będzie zachowywał się zgodnie z jej oczekiwaniami, a kiedy uzyska przebaczenie, przestanie się starać. Na nowo zacznie wzrastać jego rozdrażnienie i napięcie, a względnie spokojny okres miesiąca miodowego zacznie dobiegać końca.


NAJPOPULARNIEJSZE MITY I STEREOTYPY DOTYCZĄCE PRZEMOCY DOMOWEJ

 • "Każdy niesie swój krzyż".
 • "Chyba nie jest tak źle? Inaczej dawno by odeszła".
 • "Co za wstyd! Nikt by nie przypuszczał, że w tym domu dzieją się takie rzeczy. Co to za rodzina?!".
 • "Brudy pierze się we własnym domu i nikt nie ma prawa wtrącać się w życie rodzinne innych".
 • "Pewnie sobie zasłużyła".
 • "To wszystko przez alkohol. Jak tylko przestanie pić, wszystko sie zmieni".
 • "To taki dobry człowiek. zawsze pomocny, kulturalny, zadbany. On miałby znęcać się nad rodziną? Niemożliwe!".

To tylko niektóre z przekonań, które można usłyszeć na co dzień. Związane z nasza kulturą, nakazują trzymanie spraw rodzinnych w tajemnicy, co bardzo utrudnia osobie pokrzywdzonej ujawnienie przemocy i uzyskanie pomocy. Bez względu na okoliczności odpowiedzialność za stosowanie przemocy ponosi osoba krzywdząca.

Pamiętaj! Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

 

                                   

 

 

Na Twoim terenie funkcjonują lokalne placówki udzielające pomocy
osobom doznającym przemocy w rodzinie

 

Lp. Nazwa instytucji/organizacji Adres instytucji/organizacji Telefon
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej  Ruda Maleniecka 105 A  413731591
2 Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Malenieckiej  Ruda Maleniecka 105 A  413731591
3 Komisariat Policji w Radoszycach  Radoszyce, ul Ogrodowa 19  413735007
4 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich  Końskie, ul. Spółdzielcza 3 412604970
413728406
5 Komenda Powiatowa Policji w Końskich  Końskie, ul. Łazienna 12  413900200
6 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar przemocy w Rodzinie w Kielcach  Kielce, ul. 1 - go Maja 196 413681867 
7 Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach  Kielce, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 6  413315313

 

 

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia
tel. 801 120 002

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia
tel. 22 668 70 00

Telefon zaufania dla dzieci
tel. 22 696 55 50

Dziecięcy telefon zaufania przy Rzeczniku Praw Dziecka
czynny od 8.15 - 20.00
tel. 800 121 212