ABC przemocy

Opublikowano: 06 października 2016, 11:26
Odsłony: 1512

„Przemoc wcale nie zaczyna się od bicia, siniaków, rozciętych warg, wykręcanych rąk. Przemoc jest jak kropla drążąca skałę, prawie niezauważalna, często wnikająca w nasze życie podstępnie. Bo gdzie znajduje się granica między opieką a izolacją, między troską a kontrolą, bliskością a zniewoleniem? Gdyby w porę ją dostrzec, dużo łatwiej można by było ją zatrzymać”

(K. Michalska, D. Jaszczak-Kuźmińska, Warszawa 2014)

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie to "jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą".

 

KRYTERIA POZWALAJĄCE ROZPOZNAĆ PRZEMOC W RODZINIE


RODZAJE PRZEMOCY


CYKL PRZEMOCY DOMOWEJ

W analizie zjawiska przemocy wobec kobiet w relacji partnerskiej, znaczną rolę odgrywa teoria cyklu przemocy, według której u sprawców przemocy w rodzinie, istnieje skłonność do zachowań cyklicznych. Obserwuje się trzy następujące po sobie fazy:


NAJPOPULARNIEJSZE MITY I STEREOTYPY DOTYCZĄCE PRZEMOCY DOMOWEJ

To tylko niektóre z przekonań, które można usłyszeć na co dzień. Związane z nasza kulturą, nakazują trzymanie spraw rodzinnych w tajemnicy, co bardzo utrudnia osobie pokrzywdzonej ujawnienie przemocy i uzyskanie pomocy. Bez względu na okoliczności odpowiedzialność za stosowanie przemocy ponosi osoba krzywdząca.

Pamiętaj! Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

 

                                   

 

 

Na Twoim terenie funkcjonują lokalne placówki udzielające pomocy
osobom doznającym przemocy w rodzinie

 

Lp. Nazwa instytucji/organizacji Adres instytucji/organizacji Telefon
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej  Ruda Maleniecka 105 A  413731591
2 Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Malenieckiej  Ruda Maleniecka 105 A  413731591
3 Komisariat Policji w Radoszycach  Radoszyce, ul Ogrodowa 19  413735007
4 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich  Końskie, ul. Spółdzielcza 3 412604970
413728406
5 Komenda Powiatowa Policji w Końskich  Końskie, ul. Łazienna 12  413900200
6 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar przemocy w Rodzinie w Kielcach  Kielce, ul. 1 - go Maja 196 413681867 
7 Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach  Kielce, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 6  413315313

 

 

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia
tel. 801 120 002

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia
tel. 22 668 70 00

Telefon zaufania dla dzieci
tel. 22 696 55 50

Dziecięcy telefon zaufania przy Rzeczniku Praw Dziecka
czynny od 8.15 - 20.00
tel. 800 121 212