Strona główna

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Ruda Maleniecka na lata 2016-2020, zwany dalej Programem, został opracowany w celu efektywniejszego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz minimalizowania jej negatywnych następstw.

Przemoc w rodzinie, choć jest zjawiskiem odwiecznym, to w świadomości społecznej istnieje od kilkunastu lat. Wbrew panującym jeszcze stereotypom, jest zjawiskiem egalitarnym, występuje nie tylko w rodzinach z tzw. marginesu społecznego, ale także wśród tych uważanych za „normalne”,

o wysokim statusie społecznym, znanych, uważanych. Dokładne oszacowanie jej rozmiarów jest niemożliwe, gdyż często problem przemocy w rodzinie, jest starannie ukrywany. Z wielu powodów osoby doświadczające przemocy nie mówią o tym na zewnątrz. Niektórzy wstydzą się sytuacji, w której się znajdują. Zdarza się, że utrzymują sprawę w tajemnicy, ponieważ sprawca jest jedynym żywicielem rodziny i jego ewentualna izolacja przysporzyłaby rodzinie kłopotów natury materialnej. Często powodem jest również lęk przed osobą stosującą przemoc i jej odwetem. Kiedy rodzina zawodzi, osoba doznająca przemocy musi mieć możliwość uzyskania pomocy ze strony państwa i organizacji społecznych.
Program powstał, głównie z myślą o osobach potrzebujących wsparcia, które w swoim życiu doznały przemocy. W swojej bezradności nie mają siły na samodzielne podjęcie działań, aby zmienić patową sytuację. Niektóre osoby potrzebują informacji i wsparcia aby zmienić swoje życie. Inne natomiast, które zrobiły już pierwszy krok, potrzebują edukacji, wsparcia emocjonalnego i instytucjonalnego.

Chcąc efektywniej działać w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, należy brać pod uwagę środowisko społeczne i panujące w nim zwyczaje, normy, przekonania. Dlatego niezmiernie ważna w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest edukacja i profilaktyka społeczna.

Biorąc pod uwagę zachowania ludzi w kontekście społecznym opracowano Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ruda Maleniecka na lata 2016-2020.
Program zawiera podstawy prawne działania, cel główny i cele szczegółowe, zadania do zrealizowania. Uwzględnia monitoring i okresową ewaluację, do czego posłużą podane wskaźniki. Wymienia adresatów i realizatorów.
W części teoretycznej skupiono sie na definicji przemocy domowej, jej formach oraz skutkach.

Punktem wyjścia do opracowania Programu jest analiza dotychczasowego stanu wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz dotychczasowe doświadczenia w zapobieganiu temu zjawisku.

Załączniki:
Nazwa załącznikaOpisIlość pobrań
Pobierz plik (Program.pdf)Program.pdfZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/87/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 4 marca 2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY RUDA MALENIECKA NA LATA 2016 - 20201307
Pobierz plik (Uchwała_XIV_87_2016.pdf)Uchwała_XIV_87_2016.pdfUchwała nr XIV/87/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 4 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020497