Procedura "Niebieskie Karty"

Opublikowano: 06 października 2016, 11:27
Odsłony: 1725

CO TO JEST PROCEDURA "NIEBIESKIE KARTY"?

Jest to procedura postępowania/interwencji, która obejmuje działania wielu służb, mająca na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz pomoc w wychodzeniu z tej sytuacji. Działania są indywidualnie dostosowane do potrzeb danej rodziny.

JAKIE SŁUŻBY SĄ UPRAWNIONE DO URUCHOMIENIA PROCEDURY "NIEBIESKIE KARTY"?

Uprawnienia do uruchomienia procedury maja przedstawiciele następujących służb:


URUCHOMIENIE PROCEDURY MOŻE NASTĄPIĆ W RÓŻNY SPOSÓB I W RÓŻNYCH OKOLICZNOŚCIACH np:


PROCEDURA ZOSTAŁA URUCHOMIONA I CO DALEJ?

Formularz "Niebieska Karta - A" jest przekazany do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego niezwłocznie po uruchomieniu procedury, jednak nie później niż w ciągu 7 dni. Przewodniczący w ciągu następnych 3 dni zobligowany jest do przekazania go członkom zespołu. Zespół po zapoznaniu sie z formularzem "Niebieska Karta - A" podejmuje decyzję o dalszych działaniach; może utworzyć grupę roboczą do pomocy tej konkretnej rodzinie lub sam prowadzić dalsze czynności.


ZAKOŃCZENIE PROCEDURY "NIEBIESKIE KARTY"

Zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. Decyzja o zakończeniu powinna być podjęta wspólnie przez przedstawicieli zaangażowanych służb i wymaga udokumentowania. Procedura zostaje również zakończona, gdy zespół rozstrzygnie o braku zasadności podejmowania działań.

 

Należy pamiętać, że zawsze istnieje możliwość ponownego wszczęcia procedury, jeżeli ponownie wystąpi przemoc.

 

Szczegółowe warunki realizowania procedury, zadania służb oraz formularze "Niebieskich Kart" określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" dostępne na http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/ogolne/