Strona główna

Zespół Interdyscyplinarny

Nowelizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dokonana ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła wiele zmian dotyczących ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Na każdą gminę nałożono obowiązek działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Zespół interdyscyplinarny tworzą przedstawiciele różnych grup zawodowych, którzy współpracują ze sobą w sposób skoordynowany w celu skutecznego reagowania na informacje przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • kuratorzy sądowi.
 • ochrony zdrowia,
 • Policji,
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • oświaty,
 • organizacji pozarządowych,

W skład zespołu mogą również wchodzić prokuratorzy lub przedstawiciele innych podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Malenieckiej został powołany w 2011 r. Zarządzeniem Nr 50/2011 Wójta Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 września 2011 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obecnie w skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

 1. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDZIE MALENIECKIEJ - Małgorzata Sołtysiak.
 2. GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RUDZIE MALENIECKIEJ - Jolanta Grabowska.
 3. KOMISARIATU POLICJI W RADOSZYCACH - Jarosław Starnowski.
 4. ZESPOŁU PUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDZIE MALENIECKIEJ - Jadwiga Rurarz.
 5. PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RUDZIE MALENIECKIEJ - Ewa Kałwińska
 6. ZESPOŁU KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ SĄDU REJONOWEGO W KOŃSKICH - Adam Jakubowski.

Zespół interdyscyplinarny nie jest organem wewnętrznym gminy. lecz odrębnym podmiotem realizującym ustawowo określone zadania gminy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.