Strona główna

Zajęcia w świetlicy środowiskowej w Rudzie Malenieckiej

Zajęcia z taneczne, sportowe, plastyczne, programowania/robotyki, z tych i innych form spędzania czasu oraz form pomocy korzystają dzieci, młodzież i dorośli z terenu gminy Ruda Maleniecka. Wszystko dzięki realizacji projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”. W ramach projektu Gmina Ruda Maleniecka wspólnie z GOPS w Rudzie Malenieckiej otrzymała blisko 500 000,00 złotych na poprawę dostępności i jakości usług społecznych na terenie gminy. Dzięki podjętym działaniom w miejscowościach Ruda Maleniecka powstała świetlica środowiskowa.

W ramach jej funkcjonowania odbywają się zajęcia:

• plastyczne,

• taneczne,

• robotyki,

• sportowo-ruchowe,

• kreatywne i plastyczne,

• integracyjne. Świetlica jest otwarta 5 dni w tygodniu przez 8 godziny dziennie w godzinach 7.30-15.30. W świetlicy pracuje wychowawca współpracujący z instruktorami przeprowadzającymi zajęcia i warsztaty. Ich pracą kieruje kierownik świetlicy. Realizacja tak różnorodnej oferty zajęć możliwa jest dzięki zakupowi pomocy takich jak: komputer, tablica multimedialna, projektor, pomoce do zajęć z z robotyki, zajęć sportowych.

Projekt „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka” realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.09.02.01-26-0028/18-00 z dnia 14.02.2019 przez Gminę Ruda Maleniecka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Okres realizacji: 2019-05-01 - 2022-04-30.

Całkowita wartość projektu: 509 666,79 zł.

Dofinansowanie: 509 666,79 zł

Z wparcia w ramach projektu do maja 2021r. skorzystało 57 dzieci.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W RUDZIE MALENIECKIEJ OTWARTA

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W RUDZIE MALENIECKIEJ OTWARTA

Gmina Ruda Maleniecka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej zaprasza na zajęcia w świetlicy środowiskowej w ramach projektu Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka. Świetlica wznawia działanie od 15.02.2021r.

W ŚWIETLICY PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA DLA DZIECI:

• pomoc w odrabianiu lekcji,

• zajęcia z robotyki,

• zajęcia plastyczne,

• zajęcia sportowe,

• zajęcia muzyczne,

• Zajęcia taneczne.

Świetlica czynna jest codziennie w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30.

Świetlica środowiksowa nieczynna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej informuje iż od dnia 03.11.2020 świetlica środowiskowa w Rudzie Malenieckiej zostaje zamknięte do odwołania.

Uzasadnienie

Zgodnie z Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z zapisami § 11a. Do odwołania placówka wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, może realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość.

Zapraszamy do swietlicy

Gmina Ruda Maleniecka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej zaprasza na zajęcia w świetlicach środowiskowych w ramach projektu Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka.

W ŚWIETLICY PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA DLA DZIECI:

• pomoc w odrabianiu lekcji,

• zajęcia z robotyki,

• zajęcia plastyczne,

• zajęcia sportowe,

• zajęcia muzyczne,

• zajęcia kulinarne,

• zajęcia taneczne.

 

Świetlica czynna jest codziennie w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30.

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-2/2020 i 9.2.1-3/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-2/2020 dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa sprzętu sportowego”

Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż na przedmiotowe zapytanie nie wpłynęła żadna ofertowa.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-3/2020 dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa dywanu”

Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż na przedmiotowe zapytanie nie wpłynęła żadna ofertowa.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-1/2020 dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa produktów spożywczyc”

Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż na przedmiotowe zapytanie nie wpłynęła żadna ofertowa.